Aktuell forskning

Svenska revisionsakademin (SRA) har till uppgift att verka för kunskapsförsörjning och kunskapsutveckling inom redovisning och revision och sammanhörande områden. Som ett stöd för denna verksamhet har SRA låtit genomföra en undersökning med syfte att ge en ögonblicksbild av aktuell forskning inom externredovisning och revision i Sverige, våren 2009. Uppgifter om aktuell forskning har inkommit från 14 olika universitet och högskolor. På dessa lärosäten är minst 80 personer aktiva med forskning inom de aktuella områdena.

Svensk forskning inom externredovisning och revision täcker ett relativt brett område. Det forskas om kapitalmarknaden, redovisningsstandarder, värderingsmodeller, effektivitetsrevision och revisonsprofessionen, med mera. En konsekvens av detta är emellertid att forskningen inom de flesta delområden kan spåras till några få aktörer. Undantagen till denna observation är främst studier av redovisningsstandards, speciellt IFRS. Forskningen om IFRS kan i de flesta fall beskrivas som implementeringsstudier. Populärast bland de internationella redovisningsstandarderna som studieobjekt är IFRS 3. Även i några fall där implementeringen av standarden, eller standarden som sådan, inte står i fokus är goodwill ett populärt ämne. Implementering, IFRS och Goodwill är därför tre nyckelord som ger en bra beskrivning av den mest frekvent förekommande forskningen inom externredovisning och revision i landet.

Läs rapporten: AktuellForskning2009.pdf

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *