Sveriges bästa uppsats inom redovisning och revision

Vinnare av Revisionsakademins första uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne om 50 000 kr för bästa uppsats inom redovisning och revision är Anders Svensson, Albin Nylén and Alfred Gunnevik vid Handelshögskolan i Stockholm för masteruppsatsen ”How fair is fair? The Swedish Forest Industry’s Application of the IAS 41-Agriculture” med docent Niclas Hellman som handledare.

Uppsatsen ställer frågan om värdering till verkligt värde baserad på marknadsvärden ger en ”bättre” bild av skogsindustri än ett värde enligt diskonterat kassaflöde (DCF).

Författarna redogör för tillämplig standard IAS 41 och belyser hur standarden har tillämpats av svenska och internationella företag inom samma bransch. Författarna analyserar och redogör särskilt för metoder och praktisk tillämpning vid värdering av växande skog i ett större svenskt företag. Vidare introduceras två nya metoder som tar utgångspunkt i marknadsvärden – The Immediate Harvesting Method respektive The Decomposed Real Estate Method – och jämför marknadsvärden framtagna med dessa metoder med verkliga värden enligt företaget.

Uppsatsen bidrar till att skapa en djupare förståelse för de överväganden och ställningstaganden som krävs för värdering till verkligt värde. Det sätt på vilket författarna belyser själva begreppet ”fair value” är värt ett särskilt omnämnande.

Sammanfattningsvis ger ”How Fair is Fair” bidrag till ny kunskap och nya metoder samt underlag för fortsatt debatt och utveckling av redovisning och revision avseende värdering till verkligt värde. Vi anser därför att uppsatsen är en välförtjänt vinnare av den Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium 2009.

Revisionsakademin har mottagit åtta uppsatser för bedömning. Uppsatserna har föreslagits av olika universitet och högskolor i Sverige. Sju av uppsatserna är på magisternivå och en är på Master Degree nivå. Varje institution har rätt att nominera högst en uppsats.

Bedömningen har gjorts av Revisionsakademins ledamöter från revisions- och rådgivningsbranschen. Uppsatserna har bedömts efter ämnets aktualitet, problemformulering samt icke traditionell och spännande infallsvinkel.

 

 Övriga nominerade uppsatser:

Changes in IFRS – Swedish Listed Entities’ Way towards Adaptation, Lunds Universitet School of Economics and Management, 8 June 2009, Authors: Elin Lundberg Toresson, Caroline Mårtensson, Advisor: Kristina Artsberg.

I stormens öga, Revisorns roll vid granskning av bonus- och incitamentsprogram (In the eye of the storm, The auditor’s role in the review of bonus and incentive programs), Karlstads Universitet, Vårterminen 2009, Författare: Kristina Karlström och Madelene Sundqvist, Handledare Margareta Bjurklo.

Fullständig kontroll på varenda krona – En kvalitativ studie av fyra svenska insamlingsorganisationer, Umeå, 7 januari 2009, Författare: Jenny Larsson och Sanna Holmlund, Handledare: Tobias Svanström

Redovisning av intellektuellt kapital i IT- och Industribranschen – en studie av årsredovisningar, Uppsala Universitet, vårterminen 2009, Författare: Gustaf Ehrs och Maria Lennmark, Handledare: Cecilia Lindholm

Styrelsen och dess samband med rapporten om intern kontroll, Växjö universitet, Ekonomihögskolan, 1 juni 2009, Författare: Jennie Arvidsson, David Gustafsson och Kristin Johansson, Examinator och handledare: Andreas Jansson

Svenskt avsteg från den internationella redovisningsharmoniseringen – En studie av de regelbaserade K2-bestämmelserna (Swedish Divergence from the International Harmonization of Accounting Standards – A study of the rules-based K2-regulations), Företagsekonomiska Institutionen Stockholms Universitet, Våren 2009, Författare: Åsa Dahlgren och Greta Holmberg, Handledare: Anders Grönlund.

Redovisning av finansiella tillgångar – En studie om tilläggen i IAS 39 och IFRS 7 med inriktning på noterade banker inom EU, Göteborgs Universitet Handelshögskolan, 29 maj 2009, Författare: Fredrik Johansson och Henrik Nilsson; Handledare: Jan Marton och Emmeli Runesson.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *