SVERIGES BÄSTA UPPSATS INOM REDOVISNING OCH REVISION 2010

Anna Hällström, Emelie Lönnblad och Caroline Öwall vid Lunds universitet vinner Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för uppsatsen ”Riskbedömning – Potentiella klienters risk ur revisorers perspektiv”. Pernilla Broberg och Torbjörn Tagesson var handledare.

Genom en kvantitativ studie riktad till samtliga auktoriserade revisorer med medlemskap i Far och med hjälp av en standardiserad enkät ställer uppsatsen frågor kring tio egenutformade case. Alla case är beskrivningar av företag som ska ses som potentiella klienter för revisionstjänster. Generellt visar studien att det framförallt är faktorer relaterade till klienten och klientens affärsrisk som påverkar synen på risk och inte revisorernas olika egenskaper. Riskbedömning och sätt att minska risktagandet som revisor är en av grundbultarna för all revisionsverksamhet och uppsatsen belyser på ett förtjänstfullt sätt hur revisorer ser på risk när de bedömer potentiella klienter. Vi anser därför att uppsatsen är en välförtjänt vinnare av Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne 2010.

Ett särskilt hedersomnämnande som en del av Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne går till Andreas Sundström vid Stockholms universitet för uppsatsen ”(O)möjligt uppdrag? – om redovisning som synliggörare av värdeskapande i verksamhet med offentligt uppdrag”. Roland Almqvist och Olle Högberg var handledare.

Uppsatsen testar redovisningens gränser inom institutionsteatern genom två fallstudier. Studien antyder att icke mätbara värden inte synliggörs i redovisningen och endast belyses ur ett perspektiv. Författaren föreslår att redovisningen har potential att kunna synliggöra institutionsteaterns substantiella värdeskapande om alla delar av redovisningen betraktas som indikatorer för spelare i en samverkande process. Uppsatsen är mycket välskriven och tar upp redovisningens tillkortakommanden som synliggörare av värdeskapande samhällsaktiviteter!

Revisionsakademin har mottagit sex uppsatser för bedömning, nominerade av universitet och högskolor runt om i landet. Alla mottagna uppsatser håller högsta akademiska kvalitet, garanterad av den initiala urvalsprocess som sker på institutionerna. Varje institution har rätt att nominera högst en uppsats. Efter institutionernas akademiska prövningen sker den slutliga bedömningen av Revisionsakademins ledamöter från revisions- och rådgivningsbranschen. Uppsatserna har bedömts efter ämnets aktualitet, problemformulering samt icke traditionell och spännande infallsvinkel. Inför den slutliga bedömningen har uppsatserna anonymiserats med avseende på lärosäte, författarnas namn och genus.

Nominerade uppsatser:

 

Angelica Adolfsson, Malin Ståhl och Emma Ton: Diffusionen av Bolagsverkets e-tjänst för elektroniska årsredovisningar i XBRL- format. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling vid Mälardalens högskola. Handledare: Esbjörn Segelod

 

Cecilia Andersson och Therése Andersson: Har De Senaste Årens Konjunkturförändring Påverkat Företags Antaganden Vid Nedskrivningsprövning Av Goodwill? En Studie Av Svenska Börsnoterade Företag. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Handledare: Jan Marton Emmeli Runesson

 

Anna Hällström, Emelie Lönnblad och Caroline Öwall: Riskbedömning – Potentiella klienters risk ur revisorers perspektiv. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Handledare: Pernilla Broberg och Torbjörn Tagesson

 

Patrik Olsson och Gustaf Sundlöf: Påverkar goodwill kapitalkostnaden? Handelshögskolan i Stockholm. Handledare: Per Olsson

 

Andreas Sundström: ”(O)möjligt uppdrag? – om redovisning som synliggörare av värdeskapande i verksamhet med offentligt uppdrag.” Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Handledare: Roland Almqvist och Olle Högberg

 

Anders Waller och Fabian Österman: Antaganden vid nedskrivningsprövning – Har de senaste årens konjunkturförändringar påverkat företags antaganden vid nedskrivningsprövning? En studie av svenska börsnoterade företag. Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Handledare: Mats Karén

(Uppsatserna är sorterade i alfabetisk ordning efter första författarens efternamn.)

Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne om 50 000 kr för bästa uppsats på avancerad framlagd vid svenskt universitet eller högskola nivå delas ut i syfte att stimulera intresset för studier av redovisning och revision. Stipendiet ges ut i samarbete med Far – Branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Nomineringar av uppsatser framlagda hösttermin 2010 och vårterminen 2011 mottages till och med den 30 september 2011 på adressen stipendium@revisionsakademin.se. Vill du veta mer, kontakta Thomas Carrington (thomas.carrington@fek.uu.se).

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *