Revisionsakademins uppsatsstipendiater utsedda

Fredric Hammar och Andreas Skogh vid Linköpings universitet vinner Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för uppsatsen ”Förekomsten av aktierelaterade instrument – En studie av hur svenska börsbolag utformat sina incitamentsprogram före och efter införandet av IFRS 2”. Rolf Rundfelt var handledare.

Uppsatsen är välskriven med precis problemformulering och utreder på ett förtjänstfullt sätt om aktierelaterade incitamentsprogram har utformats annorlunda efter införandet av IFRS 2. Efter införandet av IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar ska svenska börsbolag behandla aktierelaterade ersättningar som en kostnad i redovisningen. Resultatet av studien visar att förekomsten av optionsprogram minskar under åren 2003 och 2005 samtidigt som antalet aktieprogram ökar. Förändringen sker samtidigt som införandeprocessen av IFRS 2 och stämmer överens med antagandet om att kostnadsföringen av aktierelaterade ersättningar är orsaken till förändringen. Att kostnadsföring påverkar bolagsbeslut i utformning av incitamentsprogram överensstämmer med studier, som visar att beslutsfattare i bolag anser att bolagets intressenter koncentrerar sig på den redovisade vinsten.

Studien har därmed bidragit till att styrka att ändrade redovisningsregler kan få en direkt påverkan på beslutsfattande och verksamheten i ett bolag. Detta är den fråga som ofta debatteras, att avsikten med redovisningsstandards inte har varit att redovisningsreglerna skall styra bolagens beteende/verksamhet, redovisningsreglerna är till för att lämna en finansiell redogörelse över vad som hänt, inte påverka själva skeendet. Vi finner därför att denna uppsats är en väl värd vinnare då den genom sitt konstaterande att ändrade redovisningsregler haft en direkt påverkan på bolagens beslutsfattare bidragit till att skapa ny information.

Ett särskilt hedersomnämnande som en del av Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne går till Cecilia Andersson och Therése Andersson vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet för uppsatsen ”Har de senaste årens konjunkturförändring påverkat företags antaganden vid nedskrivningsprövning av goodwill?”. Jan Marton och Emmeli Runesson var handledare.

Uppsatsen tacklar en frågeställning som har hög aktualitet i ett osäkert konjunkturläge samt ökade krav på företagen att följa och motivera sin redovisning enligt IFRS och då särskilt vad avser nedskrivningsprövning. Uppsatsen ger en bra övergripande bild och beskrivning över bakgrunden till förändringarna kring nedskrivningsprövning och det ökade formkrav som IFRS ställer upp samt naturligtvis den viktiga omständigheten som övergången från att tidigare redovisat goodwill med planenligavskrivning till en årlig nedskrivningsprövning med antaganden som bland annat utgörs av företagsledningens bästa bedömning om framtida utveckling utgör. Uppsatsen är välskriven och ger bra information samt underlättar för läsaren att ta till sig ämnet.

Revisionsakademin har mottagit åtta uppsatser för bedömning. Uppsatserna är på avancerad nivå och har föreslagits av olika universitet i Sverige. Bedömningen har gjorts av fyra av Revisionsakademins ledamöter från revisions- och rådgivningsbranschen. Uppsatserna har bedömts efter ämnets aktualitet, problemformulering samt icke traditionell och spännande infallsvinkel. Uppsatserna har anonymiserats med avseende på lärosäte, författarnas namn och genus.

Nominerade uppsatser:

Cecilia Andersson och Therése Andersson: ”Har de senaste årens konjunkturförändring påverkat företags antaganden vid nedskrivningsprövning av goodwill?” Handelshögskolan vid Göteborgs universitet för uppsatsen. Handledare: Jan Marton och Emmeli Runesson.

 

Frida Arvidsson och Åsa Olander: ”Varför efterfrågar små företag revision?” Linnéuniversitetet. Handledare: Andreas Jansson.

 

Erik Ekblad: ”Financial risk Communication – Why Swedish banks have different financial risk communication strategies”. Uppsala universitet. Handledare: Magnus Frostensson.

 

Bojan Gujić och Klaudija Petrović: ”Same, same But Different: A Study in Corporate Social Reporting – Differences between Croatia and Sweden” Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Handledare: Torbjörn Tagesson.

 

Fredric Hammar och Andreas Skogh: ”Förekomsten av aktierelaterade instrument – En studie av hur svenska börsbolag utformat sina incitamentsprogram före och efter införandet av IFRS 2”. Linköpings universitet. Handledare: Rolf Rundfelt.

 

Mariya Novoselova och Nhar Soklim: ”Is there any effect of going concern audit opinion public announcements on the stock price behavior in a short term period? – Empirical evidence from Australia”. Umeå universitet. Handledare: Tobias Svanström.

 

Heidi Paananen och Lova Liif: ”Den oberoende revisorn – En studie av sambandet mellan organisationsstrukturen och den enskilde revisorns syn på oberoende”. Stockholms universitet. Handledare: Gustav Johed.

 

Hauke Rathjens och Hendrik Schellhove: ”Simple Financial Analysis and Abnormal Stock Returns – Analysis of Piotroski’s Investment Strategy”. Handelshögskolan i Stockholm. Handledare: Kenth Skogsvik.

 

(Uppsatserna är sorterade i alfabetisk ordning efter första författarens efternamn.)

Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne om 50 000 kr för bästa uppsats på avancerad framlagd vid svenskt universitet eller högskola nivå delas ut i syfte att stimulera intresset för studier av redovisning och revision. Stipendiet ges ut i samarbete med Far – Branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Nomineringar av uppsatser framlagda hösttermin 2011 och vårterminen 2012 mottages till och med den 30 september 2012 på adressen stipendium@revisionsakademin.se. Vill du veta mer, kontakta Thomas Carrington (thomas.carrington@fek.uu.se).

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *