Sveriges bästa uppsats inom redovisning och revision 2012

Till vinnare av Svenska Revisionsakademins pris för bästa uppsats framlagd under 2012 vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå har utsetts Karin Lindqvist och Emilie Eriksson, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, för magisteruppsatsen med titeln Pågående arbeten på löpande räkning, HFD 2011 ref 20 och dess påverkan på redovisningen. Handledare för uppsatsen har varit Pernilla Lundqvist.

Juryns motivering lyder:

Uppsatsen belyser komplexiteten i redovisning av intäkter för tjänsteuppdrag på löpande räkning enligt god redovisningssed samt sambandet mellan redovisning och beskattning. Ett område som berör många företag i Sverige. Uppsatsen har en spännande infallsvinkel med utgångspunkt från ett rättsfall och diskussion kring domen från rättsfallet, god redovisningssed enligt årsredovisningslag, normgivning, standards, praxis och skattelagstiftning samt intervjuer med ledande företrädare för normgivande organ, myndigheter och redovisningsexperter i Sverige. Denna excellenta magisteruppsats ger ett mycket viktigt kunskapsbidrag till ämnet redovisning.

Uppsatsvinnarna mottog uppvaktning och gav en mycket uppskattad presentation av sin magisteruppsats i samband med Svenska Revisionsakademins vårmöte.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *