Sveriges bästa uppsats inom redovisning och revision 2013

Till vinnare av Svenska Revisionsakademins pris för bästa uppsats framlagd under 2013 vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå har utsetts Albin Bjurman och Erik Weihagen, Handelshögskolan vid Umeå universitet, för masteruppsatsen How reliable are earnings? A study about real activities manipulation and accrual-based management in Europe. Handledare för uppsatsen har varit Rickard Olsson.

Juryns motivering

Författarna undersöker ”Earnings management” (EM), företagsledningens åtgärder för att maximera den redovisade vinsten, eller motsatsen Big-Bath accounting vilket leder till ett väsentligt lägre resultat med förväntade högre framtida resultat, eller företagsledningens åtgärder för att redovisa en jämn resultatutveckling över tiden. Författarna studerar olika aspekter av EM såsom Accrual based earnings Management (AM), ”Real activities manipulation” (RAM) inklusive onaturliga variationer i kassaflödet (CFO). Den kvantitativa studien av EM omfattar 7 år (2005 – 2011) och utgörs av 5 604 olika noterade bolag i Europa. Resultaten indikerar förekomst av RAM i Europa.

Uppsatsen pekar på och väcker frågan kring EM:s påverkan och de finansiella rapporternas relevans. Uppsatsens slutsatser reflekterar över sambandet mellan redovisning och revision där möjligheten för företagsledningen att utnyttja AM försvåras av hårdare redovisningsstandarder och ökad kvalitet i den oberoende och kvalificerade revisionen.

Slutsatsen av studierna indikerar att företagsledningar utnyttjar RAM för att förbättra resultatet genom överproduktion, att reducera särskilda kostnader (exempelvis forskning och utveckling och försäljningskostnader) samt genom inlösenprogram (återköp) av aktier.

Författarna pekar på behovet av att intressenterna måste ta itu med effekterna av RAM eftersom dessa påverkar den faktiska verksamheten i jämförelse med AM. Vidare att utelämnande av extern information om verkliga aktiviteter utsatta för manipulation måste utvärderas.

Frågeställningarna är intressanta och ämnet tidlöst och därmed alltid aktuellt. Den jämförande studien av noterade bolag i Europa möjliggörs av att noterade bolag numer (i Sverige från och med 2005) rapporterar enligt samma standard; International Financial Reporting Standards, IFRS.

Sammanfattningsvis är det Svenska Revisionsakademins uppfattning att uppsatsen, utifrån en konstruktiv och kritisk grundhållning, förmedlar ny kunskap, uppfyller krav på självständighet och ger underlag för att kunna dra slutsatser. Uppsatsen är vidare mycket välskriven och lättläst samt håller en hög och jämn nivå.

Uppsatsvinnarna mottog uppvaktning och Albin Bjurman gav en mycket uppskattad presentation av magisteruppsatsen i samband med Svenska Revisionsakademins vårmöte.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *