Revisionsakademins uppsatsstipendiat utsedd

Emilia Sörenson vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet vinner Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för bästa uppsats framlagd under 2014 vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå för masteruppsatsen ”Capital Market Trust in Management – An empirical study on trust in management with regard to investors’ risk perception and capital market effects”, framlagd vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Emmeli Runesson och Jan Marton var handledare.

Juryns motivering

En grundförutsättning för att användare av finansiell information ska acceptera och tro på ett bolags redovisning är förtroende för företagsledningen. Den hypotes som sätts upp i uppsatsen är att förtroende för företagsledningen kan mätas med hjälp av ett antal kvantitativa mätbara faktorer kopplade till företaget såsom spread, volatilitet i aktiekurs, handelsvolym och avvikelse mellan analytikers prognoser och verkligt utfall. När det gäller faktorn spread kunde ett visst samband konstateras dvs att minskad spread var ett tecken på ökat förtroende för företagsledningen och  därmed minskad upplevd risk, och således även kapitalkostnad. Utfallet avseende de övriga faktorerna var mer splittrat och det gick således inte att hitta några tydliga samband mellan de analyserade faktorerna och förtroende. Sammanfattningsvis lockades juryn av det intressanta ämnesvalet, uppsatsens höga kvalitet som tog sig uttryck ibland annat den stringenta och tydliga strukturen, den ärliga tolkningen av slutsatserna samt inte minst ett lätt och icke-akademiskt språkbruk. En värdig vinnare 2014 inom området förtroende – vilket är ständigt aktuellt inom redovisning och revision!

Uppsatsvinnaren mottog uppvaktning och gav en mycket uppskattad presentation av magisteruppsatsen i samband med Svenska Revisionsakademins vårmöte.

Hedersomnämnande

Juryn har utdelat ett särskilt hedersomnämnande i Svenska Revisionsakademins uppsatstävling till Jan-Erik Gröjers minne till Jessica Dahlqvist och Ann Vilhelmsson, Stockholm Business School, Stockholms universitet, för civilekonomuppsatsen ”Knowledge is Power? On Management Accountants and Their Relationship with Politicians in the Municipality of Stockholm”. Roland Almqvist och Andreas Sundström var handledare.

Juryns motivering

Svenska Revisionsakademin finner att uppsatsen väl belyser ämnet ”Knowledge is Power” hos administrationen och deras relation till politiker i Stockholms kommun. Vi finner att författarna valt en ny infallsvinkel att studera hur makten förhåller sig mellan å ena sidan, tjänstemännen/administrationen (här närmast de med ansvar för ekonomi och redovisning), och å andra sidan hos politikerna inom kommun och landsting i Stockholm och om detta förhållande har förändrats över tiden. Uppsatsen besvarar frågan: Vilken roll spelar administrationen i förhållandet mellan administrationen och politiker inom den styrande processen? Uppsatsen är välskriven, slutsatsen är väl underbyggd om än inte helt oväntad och vi finner att författarnas förslag till fortsatt forskning av graden av påverkan på den demokratiska processen av administratörer lägre ner organisationen och hur detta påverkar den demokratiska processen är intressant.

Bedömningsprocessen

Revisionsakademin har mottagit åtta uppsatser för bedömning. Uppsatserna är på avancerad nivå och har föreslagits av olika universitet i Sverige. Bedömningen har gjorts av fyra av Revisionsakademins ledamöter från revisions- och rådgivningsbranschen. Uppsatserna har bedömts efter ämnets aktualitet, problemformulering samt icke traditionell och spännande infallsvinkel. Uppsatserna har anonymiserats med avseende på lärosäte, författarnas namn och genus.

Nominerade uppsatser:

Sofia Bergman och Martina Camitz, Uppsala universitet. ”’Jag har aldrig upplevt revisorn som en motpart’ En studie om relationen, förhandlingen och andra interaktioner mellan ekonomichef och revisor utifrån svenska ekonomichefers perspektiv i icke börsnoterade aktiebolag. Magisteruppsats. Handledare: Thomas Carrington.

Jessica Dahlqvist och Ann Vilhelmsson, Stockholm Business School, Stockholms universitet. ”Knowledge is Power? On Management Accountants and Their Relationship with Politicians in the Municipality of Stockholm”. Civilekonomuppsats. Handledare: Roland Almqvist och Andreas Sundström.

Tina Jönsson och Karin Svensson, Lunds universitet. ”The Process of Changing the Audit Report in an International Context.” Masteruppsats. Handledare: Amanda Sonnerfeldt och Anne Loft.

Malin Karlsson och Emma Persson, Linnéuniversitetet. ”Differentierad effekt av en Going Concern-varning. Låg revisionskvalitet eller hög företagskvalitet?” Civilekonomuppsats. Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin.

Sanna Kraff och Alexandra Salomonsson, Linköpings universitet. ”Frivillig revision – Vad avgör rekommendationen? En studie ur revisorns perspektiv.” Civilekonomuppsats. Handledare: Pernilla Broberg.

Johanna Sylvander, Högskolan Kristianstad. ”To measure what is ethically important in the decision-making process for auditors as managers. The development of a multidimensional instrument.” Master thesis. Handledare: Pernilla Broberg och Timurs Umans.

Emilia Sörenson, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. ”Capital market trust in management. An empirical study on trust in management with regard to investor´s risk perception and capital market effects”. Masteruppsats. Handledare: Emmeli Runesson och Jan Marton.

(Uppsatserna är sorterade i alfabetisk ordning efter första författarens efternamn.)

 

Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne om 50 000 kr för bästa uppsats på avancerad nivå framlagd vid svenskt universitet eller högskola delas ut i syfte att stimulera intresset för studier av redovisning och revision. Stipendiet ges ut i samarbete med FAR – Branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Nomineringar av uppsatser framlagda höstterminen 2014 och vårterminen 2015 mottages till och med den 30 september 2015 till gea@sbs.su.se. Vill du veta mer, kontakta Gunilla Eklöv Alander (gea@sbs.su.se).

 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *