Vinnare av Svenska Revisionsakademins pris för bästa uppsats framlagd under 2015

Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för bästa uppsats 2015 tilldelas Miranda Jamburia och Viktorija Lankevičiūtė för deras masteruppsats ”Political influences on the IASB Accounting Standard-Setting: The case of the Leases Standard”.

Uppsatsen från Lunds Universitet vann i stark konkurrens med åtta andra nominerade arbeten som lagts fram vid svenska universitet och högskolor. Handledare för den vinnande uppsatsen är Karin Jonnergård och Amanda Sonnerfeldt.

Juryns motivering

En utgångspunkt i årets vinnaruppsats är att processen inom IASB med att ta fram nya redovisningsstandarder är påverkbar. Men i vilken grad går det att påverka utfallet, och vilka aktörer är mest lyckosamma i det avseendet? För att ta reda på detta har författarna analyserat den process som föregår införandet av nya standarder, i detta fall processen gällande ny leasingstandard.

Med en kvantitativ och strukturerad forskningsmetod har författarna gått igenom vilka intressenter som varit mest aktiva och vilka ställningstaganden de gjort inför antagandet av den nya leasingstandarden. De har inte lämnat läsaren i sticket med att enbart redovisa det kvantitativa utfallet. I ett utmärkt deskriptivt kapitel belyser författarna nämligen den komplicerade process som det innebär att ta fram nya standarder. Vidare kommenteras leasingstandardens innehåll, vilket ökar förståelsen för de olika intressenternas ställningstaganden. Detta avsnitt visar att författarna har insett leasingfrågans komplexitet.

Genom den kvantitativa metoden har författarna identifierat nyckelintressenterna samt leasingområdets nyckelfrågor. Att de noterade bolagen och deras representanter driver helt andra frågor än användare av den finansiella informationen är knappast förvånande. Hur de olika intressenterna ser på olika frågor i detalj ger också en ökad förståelse för de varierande synsätten. Det uppskattas också att forskningsfrågan koncentrerats kring en standard, något som gör uppsatsen mer överblickbar.

Sammanfattningsvis belyser uppsatsen en ständigt aktuell fråga som det inte finns mycket forskningsrelaterat material kring. Den distinkta beskrivningen av metod och genomförande, författarnas initierade genomgång av IASB:s process, belysningen av leasingfrågan och intressenternas särdrag – utan att förlora sig i detaljer – imponerar på juryn. Med ett lätt språk och tydliga illustrationer har författarna dessutom gjort svåra frågor tillgängliga, även för icke leasingexperter, och samtidigt presenterat tydliga svar på sin forskningsfråga.

Författarna är därför värdiga vinnare av Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för bästa uppsats 2015.

Hedersomnämnande Svenska Revisionsakademins bästa uppsats 2015

Juryn vill 2015 lämna ett hedersomnämnande till uppsatsen ”Neutralt uttalande om ansvarsfrihet” som skrivits av Jacob Johansson med Carl Svernlöv som handledare på Uppsala Universitet.

Revisionsberättelsens intressenter vill normalt ha ett tydligt ställningstagande ansvarsfrågan. Ibland låter sig detta inte göras.  Den svåra frågan är då att ta reda på vad som gäller för ett uppdrag då revisorn väljer att varken till- eller avstyrka ansvarsfrihet. Att det är svårt att ta ställning räcker inte som förklaring. Vad är det då som ligger bakom beslutet?  Vilka överväganden har revisorn gjort? I vilka fall borde man kanske ändå ha tagit ställning? Det är några av frågorna som uppsatsen försöker besvara.

Uppsatsen klarlägger ett svårt och viktigt område med högt läsvärde. Uppsatsen är lättläst och personlig. Juryn ger ett extra plus till att uppsatsen lyckas beskriva revisionsberättelsens kommande utveckling på ett intresseväckande sätt.

Mot denna bakgrund anser juryn att uppsatsen ”Neutralt uttalande om ansvarsfrihet” är väl värd ett hedersomnämnande år 2015.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *