SRA:s uppsatsstipendium för 2017 har tilldelats Adam Hjalmarsson och Gustav Källén för deras uppsats ”Skulders behandling i föreställningsramen – en undersökning utifrån ett intressentperspektiv”

Bästa uppsats 2017

Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för bästa uppsats framlagd under 2017 tilldelas Adam Hjalmarsson och Gustav Källén för deras uppsats ”Skulders behandling i föreställningsramen – en undersökning utifrån ett intressentperspektiv”.

Uppsatsen från Högskolan i Borås vann i stark konkurrens med sex andra nominerade arbeten som lagts fram vid svenska universitet och högskolor. Handledare för den vinnande uppsatsen är jur.dr. Kjell Johansson.

Juryns motivering

En utgångspunkt i årets vinnaruppsats är IASB:s beslut att revidera skulders behandling i nuvarande föreställningsram, med syfte att uppdatera och förbättra befintlig standard. Denna revidering har medfört ett antal tillägg och ändringar. Uppsatsens syfte har varit att undersöka intressenters attityder till den av IASB genomförda revideringen. Många organisationer har inkommit till IASB med synpunkter och författarna har analyserat inkomna dokument genom att en kvalitativ innehållsanalys för att tolka och skapa en djupare förståelse för kommentarerna.

Genom empiri och analys har författarna tolkat och analyserat intressenternas kommentarer, och genom denna kvalitativa innehållsanalys har vissa slutsatser kunnat dras. Författarna har även kunnat visa på den komplicerade process som det innebär att revidera standarder. Vidare visar författarna på god förståelse av skulders behandling och den inneboende komplexitet som detta innebär.

Den genomförda studien visar att majoriteten av intressenterna delar IASB:s uppfattning angående revidering av skulddefinitionen. Främsta kritiken till IASB:s förslag är att en skuld existerar om det inte finns någon praktisk förmåga att undvika en överföring, vilket kan medföra att fler skulder kommer att behöva identifieras i balansräkningen och att detta skapar en högre grad av osäkerhet. Författarnas slutsats är därför att IASB bör fortsätta att revidera skulddefinitionen för att skapa tydliga riktlinjer och därigenom minska osäkerheten.

Sammanfattningsvis belyser uppsatsen en aktuell fråga. Den distinkta beskrivningen av metod och genomförande, författarnas initierade genomgång av processen, belysningen av skulddefinitionen och intressenternas farhågor – utan att förlora sig i detaljer – imponerar på juryn. Med ett välstrukturerat språkbruk och tydliga illustrationer har författarna dessutom gjort denna svåra fråga tillgänglig för ett större antal praktiker.

Författarna är därför värdiga vinnare av Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för bästa uppsats 2017.”

Hedersomnämnande Svenska Revisionsakademins bästa uppsats 2017

Juryn vill lämna ett hedersomnämnande till ”Revision mot Ekobrott” som skrivits av Emma Björkman och Johan Malmqvist med Torbjörn Tagesson som handledare på Linköpings universitet.

 

 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *