Svenska revisionsakademins pris för bästa uppsats framlagd under 2019

Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för bästa uppsats framlagd under 2019 tilldelas Robert Frimmel och Sofie Gyllengahm för uppsatsen ”Frivillig Revision vid Skuldfinansiering – Implikationer för Svenska Aktiebolag”.

Uppsatsen från Handelshögskolan Umeå universitet vann i konkurrens med andra nominerade arbeten som lagts fram vid svenska universitet och högskolor. Handledare för den vinnande uppsatsen är professor Tobias Svanström och universitetslektor Lars Lindbergh.

Juryns motivering

År 2010 infördes undantag från revisionsplikt för små aktiebolag i Sverige, vilka utgör en betydande del av näringslivet. De är grunden till morgondagens storföretag. I uppsatsen undersöks om det finns ett samband mellan räntekostnader och frivillig revision av aktiebolag. Tidigare forskning inom området har inte varit entydig avseende detta samband. Vissa utländska studier tyder på att räntekostnaderna är signifikant lägre för företag som har valt att frivilligt anlita en revisor. I senare nordiska studier dras däremot andra slutsatser. Inget samband påvisas i en norsk studie medan det i en finsk studie framkommer ett positivt samband.  I uppsatsen, som bygger på en studie av mer än 13 000 aktiebolag som inte omfattas av revisionsplikt i Sverige, visas att det finns ett signifikant negativt samband mellan räntekostnader och frivillig revision for aktiebolag. Detta resultat står i kontrast till de studier som har genomförts i Norden.

Uppsatsen ger ett intressant bidrag till diskussionen om värdet av revision. Även om inte uppsatsen avser att belysa kausaliteten mellan revision och räntekostnader ger den en intressant inblick i en mycket grundläggande aspekt, nämligen förhållandet mellan kreditgivning och revision. Uppsatsen utgår från en konkret och aktuell fråga som är såväl teoretiskt som praktiskt intressant. Syftet med uppsatsen är tydligt och uppfylls väl. Uppsatsen, som är författad på svenska, är välskriven och lättläst.

Författarna ger flera intressanta uppslag till fortsatt forskning. Bland annat föreslås jämförande studier mellan de nordiska länderna, användning av kvalitativa metoder for att analysera vad kreditgivare värdesätter vid kreditbedömning samt undersökningar av andra värdeskapande effekter av revision.

Författarna är därför värdiga vinnare av Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för bästa uppsats 2019.

Hedersomnämnande

Uppsatskommittén vill också ge ett hedersomnämnande till uppsatsen ”Resultatjustering & SBO – Vad Avslöjar Särskilt Betydelsefulla Områden om redovisningskvaliten på Stockholmsbörsen?” författad av Martin Karlsson och Jonathan Nordstrand vid Linköpings universitet. Handledare är professor Torbjörn Tagesson. Uppsatsen belyser ett relativt nytt krav i revisionsberättelsen, nämligen Särskilt Betydelsefulla Områden (SBO). Införandet av SBO har ansetts vara en väsentlig förändring av kraven på vad revisorer ska rapportera.  Kommittén ser därför gärna ytterligare uppsatser avseende SBO och dess betydelse för kommunikationen mellan revisor och intressenter och dess värdeskapande.

 

 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *