Utlysning Svenska Revisionsakademins pris för betydelsefulla insatser inom forskning

Svenska Revisionsakademins pris för betydelsefulla insatser inom forskning

 

För att stimulera intresset för kunskapsutveckling inom redovisning och revision har SRA tillsammans med FAR beslutat att instifta ett pris på 75 000 kr för betydelsefulla insatser inom forskning.

Priset avser aktiva forskare inom redovisning och revision som är anställda av ett universitet eller en högskola i Sverige. Pristagarens insatser ska väsentligt överstiga det som normalt förväntas av en aktiv forskare på universitets- och högskolenivå. Högre prestation förväntas av en nominerad som har en lång karriär än en nominerad som relativt nyligen disputerat.

Ett grundläggande krav för att komma ifråga för priset är att forskaren ska bedriva forskning av hög kvalitet som uppmärksammas nationellt och internationellt. Det är även viktigt att forskaren visat förmåga att bidra till ämnets utveckling genom att stödja andras forskning och förmedla resultat av forskning till studenter och praktiker. Exempel på insatser för att bedöma och jämföra prestationer är:

 • Publicering i erkända internationella vetenskapliga tidskrifter
 • Publicering av böcker och bokkapitel på nationellt eller internationellt erkända förlag
 • Inbjudan att tala vid nationella och internationella konferenser
 • Beviljade forskningsanslag
 • Erhållna priser och utmärkelser
 • Gästforskare vid andra lärosäten
 • Framgångsrik handledning av doktorander
 • Utveckling och genomförande av doktorandkurser
 • Bidrag till att skapa arenor för kunskapsutveckling och forskning
 • Tillgängliggöra forskningsresultat för praktiker
 • Akademiskt ledarskap, mentorskap och forskningsadministration
 • Sakkunnig- och andra förtroendeuppdrag (exempelvis medlem i redaktionsråd)
 • Aktivt verkar för en undervisning som bygger på forskning av hög kvalitet

Den som nomineras till priset bör ha erfarenhet av flera olika typer av insatser och presterat på en hög och jämn nivå.

Nomineringen ska vara skriftlig och på ett tydligt och detaljerat sätt koppla till utlysningens kriterier och innehålla exempel på insatser. En kontaktperson på lärosätet till vilken SRA kan ställa frågor om kandidaten och motiveringen ska anges. Nomineringen ska inkludera kandidatens namn, kontaktuppgifter och meritförteckning. Det ska också framgå om den nominerade är informerad. Det är möjligt att nominera en kandidat flera gånger, dock inte en kandidat som redan fått priset. Ledamot i SRA:s styrelse kan inte nomineras. Man kan inte heller nominera sig själv.

Nomineringen skickas till SRA:s exekutiva ledamot Michael Grant senast 1 september 2022 (michael.grant@fek.uu.se). Nomineringar som inte uppfyller formkraven och / eller anländer för sent kommer inte att beaktas. I normalfallet beaktas endast en ansökan per lärosäte. Pristagare utses av SRA:s styrelse. Mottagaren av priset meddelas skriftligen så snart protokollet från SRA:s styrelsemöte är justerat och bjuds samtidigt in till den nationella redovisningskonferensen, där utdelning av priset sker. Beslutet kan inte överklagas.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *