Grundutbildning

Svenska Revisionsakademins stipendium till Jan-Erik Gröjers minne

För att stimulera intresset för studier av redovisning och revision utger Svenska Revisionsakademin tillsammans med FAR årligen ett uppsatsstipendium om 50 000 kr för bästa uppsats framlagd vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå under läsåret 2021/22.

Stipendiater utses genom ett första urval av handledare på institutionerna. Respektive institution kan nominera högst en uppsats. Stipendiet är öppet för ansökan från institutioner inom alla vetenskapliga discipliner. Vinnande uppsats utses av Svenska Revisionsakademins ledamöter. Beslutet kan inte överklagas.

Vid bedömningen av uppsatserna kommer särskild vikt att läggas vid uppsatser som ger ett exceptionellt kunskapsbidrag till ämnet revision alternativt redovisning. Inför bedömningen anonymiseras uppsatserna. De akademiledamöter som är verksamma vid universitet eller högskola deltar inte vid bedömningen.

Nomineringar skall göras elektroniskt på adressen: michael.grant@fek.uu.se och vara Svenska Revisionsakademin tillhanda senast den 7 oktober. Till nomineringen skall uppsatsen samt en anonymiserad uppsats bifogas.

Vinnande uppsats publiceras på Svenska Revisionsakademins webbplats och stipendiaterna inbjuds att presentera sin uppsats vid ett av Revisionsakademins möten samt erbjuds att skriva en populärversion av uppsatsen i branschtidningen Balans.

Vill du veta mer, kontakta Michael Grant, michael.grant@fek.uu.se.

 

Professurer inom redovisning och revision

SRA har aktivt arbetat för inrättandet av fler professurer inom området redovisning och revision och har med glädje kunnat notera att tre nya professurer i redovisning och revision tillkommit under de senaste åren. FAR SRS finansierar en professur i redovisning och revision vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Dess innehavare är professor Bino Catasús. Dessutom finansierar Öhrlings PricewaterhouseCoopers en professur i redovisning och revision vid Handelshögskolan i Stockholm samt ytterligare en professur i redovisning och revision vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Professuren vid Handelshögskolan i Stockholm innehas av professor Walter Schuster och professuren vid Umeå universitet av professor Lars G Hassel.