Blogg

SVERIGES BÄSTA UPPSATS INOM REDOVISNING OCH REVISION 2010

Anna Hällström, Emelie Lönnblad och Caroline Öwall vid Lunds universitet vinner Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för uppsatsen ”Riskbedömning – Potentiella klienters risk ur revisorers perspektiv”. Pernilla Broberg och Torbjörn Tagesson var handledare. Genom en kvantitativ studie riktad till samtliga auktoriserade revisorer med medlemskap i Far och med hjälp av en standardiserad enkät […]

Läs mer

Revisionsakademin delar ut Bertil Edlunds resestipendium

Svenska Revisionsakademin delar ut Bertil Edlunds resestipendium om 5 000 kr för resa i samband med doktorandkurs eller nationell konferens inom ämnena redovisning och revision. Stipendiet kan sökas av doktorander som har haft kostnader för resor till doktorandkurs eller nationell konferens vid annat lärosäte. Företräde ges för sökande som gått en kurs anordnad inom Nordic […]

Läs mer

Sveriges bästa uppsats inom redovisning och revision

Vinnare av Revisionsakademins första uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne om 50 000 kr för bästa uppsats inom redovisning och revision är Anders Svensson, Albin Nylén and Alfred Gunnevik vid Handelshögskolan i Stockholm för masteruppsatsen ”How fair is fair? The Swedish Forest Industry’s Application of the IAS 41-Agriculture” med docent Niclas Hellman som handledare. Uppsatsen ställer […]

Läs mer

Aktuella avhandlingar

En sammanställning som Revisionsakademin låtit göra visar att det under 2008-2009 (t.o.m. september) lagts fram 10 avhandlingar inom ämnena redovisning och revision i Sverige. Sammanställningen presenteras här i sin helhet.   Avhandlingar inom ämnena redovisning och revision utkomna 2008-2009 Sammanställningen har gjorts utifrån tillgänglig information i DiVA (det bibliotekssystem som används av de flesta universitet […]

Läs mer

Aktuell forskning

Svenska revisionsakademin (SRA) har till uppgift att verka för kunskapsförsörjning och kunskapsutveckling inom redovisning och revision och sammanhörande områden. Som ett stöd för denna verksamhet har SRA låtit genomföra en undersökning med syfte att ge en ögonblicksbild av aktuell forskning inom externredovisning och revision i Sverige, våren 2009. Uppgifter om aktuell forskning har inkommit från […]

Läs mer

En modell för industridoktorander

Svenska Revisionsakademin har låtit utföra en undersökning med uppdrag att ta fram en modell som kan ligga till grund för utformandet av framtida industridoktorandprojekt. Resultatet är en rapport som mynnar ut i två modeller. Rapporten första förslag är en generisk modell som bygger på de samarbetsformer mellan universitet/högskola, företag och doktorand som förefaller mest vanligt […]

Läs mer

Stockholm-Uppsala Gröjer seminars

Välkommen att lyssna till Michael Power tala om Organizations and the Logic of Auditability den 24 april på det första öppna Stockholm-Uppsala Gröjer Seminar. Stockholm-Uppsala Gröjer Seminars (SUGS) är en vartannat år återkommande seminarieserie inom området redovisning och revision. SUGS består av ett ett öppet seminarium samt ett mer forskningsinriktat seminarium för inbjudna forskare. Ambitionen […]

Läs mer

Svenska Revisionsakademins stipendium till Jan-Erik Gröjers minne (uppdaterad)

För att stimulera intresset för studier av redovisning och revision utger Svenska Revisionsakademin tillsammans med FAR SRS årligen ett uppsatsstipendium om 50 000 kr för bästa uppsats framlagd vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå. Stipendiater utses genom ett första urval av handledare på institutionerna. Respektive institution kan nominera högst en uppsats. Stipendiet är […]

Läs mer