Forskning

Stiftelsen Svenska Revisionsakademin utlyser stipendier för projekt inom redovisning, revision och närstående områden

För att stödja forskning inom redovisning, revision och närstående områden erbjuder Svenska Revisionsakademin (SRA) forskare och forskarstuderande vid svenska universitet och högskolor att söka medel senast den 15/8 2018 från SRA för forskningsfinansiering från och med 1/1 2019.

Svenska Revisionsakademin välkomnar alla typer av forskningsprojekt inom redovisning, revision och närstående områden.

Maximalt kommer SRA att dela ut 650 000 kronor i stipendier.

Vid tilldelning av stipendier kommer personer verksamma vid företagsekonomiska institutioner att prioriteras som är:

Antagna doktorander (eller de som antas till forskarutbildningen vid beviljad ansökan) och

Postdocs som disputerat under den senaste tvåårsperioden.

Ansökan ska skickas in till michael.grant@fek.uu.se senast den 15 augusti 2018 och ska innehålla följande uppgifter:

    (1) Kort CV (inklusive aktuellt lärosäte)

    (2) Projektbeskrivning (ska inte överskrida 2000 ord exklusive referenser)

    (3) Specificerad budget

a. För en doktorand är ersättningen 25 000 kronor per månad (inkluderar 6 250 kronor i försäkring och expenser och 18 750 kronor i levnadsomkostnader)

b. För en senior forskare är ersättningen 45 000 kronor per arbetsmånad  (inkluderar 10 000 kronor i försäkring och 35 000 kronor i levnadsomkostnader)

c. Bidrag för expenser avseende genomförande av projekt.

 

Vid tilldelning av stipendier kommer följande personer verksamma vid företagsekonomiska institutioner att prioriteras:

    • Antagna doktorander (eller personer som antas till forskarutbildningen vid beviljad ansökan)

    • Postdocs som disputerat under den senaste tvåårsperioden.

Ansökningar ska också innehålla en rekommendation från lärosätet. För doktorander ska en rekommendation från handledaren om ämnet samt doktoranden bifogas. Om det gäller en ansökan från en person som ännu inte antagits till forskarutbildningen av lärosätet ska rekommendationen särskilt innehålla skrivning om personen kommer antas vid beviljad ansökan. Observera att ansökan skall lämnas in i ett enda dokument. Ansökan ska skickas in till michael.grant@fek.uu.se senast den 15 augusti 2018.

Beslut från Svenska Revisionsakademin kan inte överklagas.

 

Professurer

SRA har aktivt arbetat för inrättandet av fler professurer inom området redovisning och revision och har med glädje kunnat notera att tre nya professurer i redovisning och revision tillkommit under de senaste åren. FAR SRS är med och finansierar en professur i redovisning och revision vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Dess innehavare är professor Bino Catasús. Dessutom finansierar PricewaterhouseCoopers en professur i redovisning och revision vi Handelshögskolan i Stockholm samt ytterligare en professur i redovisning och revision vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Professuren vid Handelshögskolan i Stockholm innehas av professor Walter Schuster och professuren vid Umeå universitet av professor Lars G Hassel.